Teie privaatsus on meile oluline. Meiega saate te ennast turvaliselt tunda. Vastutame selle eest, et täidame andmekaitse eeskirju, iseäranis Isikuandmete kaitse üldmäärust, mille rakendamine algas 24. märtsil 2021 ning Isikuandmete kaitse seadust. Alljärgnevalt soovime me teid informeerida sellest, mis eesmärgil teie isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning kuidas te saate rakendada oma õigusi. Te võite igal ajal privaatsusteatega tutvuda ja selle välja printida tehes valiku „Privaatsusteade“ meie e-poe iga lehekülje alumisel serval.

Meie elektroonilised andmetöötlussüsteemid on kaitstud tehniliste ja organisatoorsete meetmetega, mis takistavad nii lubamatut ligipääsu teie isikuandmetele, nende muutmist ja levitamist kõrvaliste isikute poolt kui ka nende kadumist ja hävimist.

Vastutava töötleja kontaktandmed

Kilekeskuse kliendiandmete vastutav töötleja Eestis on:

Kilekeskus OÜ 

Kastani 10

79514 Rapla

Telefon: +372 502 1898

E-post: info@kilepood.ee

Andmekaitse koordinaatori kontaktandmed

Juhul kui teil kui kliendil on Kilekeskuse andmekaitset puudutavaid küsimusi, võtke palun ühendust:

Kilekeskus OÜ 

Kastani 10

79514 Rapla

Telefon: +372 502 1898

E-post: info@kilepood.ee

Millal antud Privaatsusteade kohaldub?

Käesolevat Privaatsusteadet kohaldatakse alljärgnevatel juhtudel:

• Kui te ostate Kilekeskuse e-poest meie tooteid;

• Kui te tellite Kilekeskuse Rapla esindusest kaupu ja/või teenuseid;

• Kui te tellite meie uudiskirju;

• Kui te võtate ühendust meie klienditoega;

• Või suhtlete meiega muul viisil kas erakliendi või ärikliendi esindajana.

Informatsioon, mida me teie kohta kogume. Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus.

Miks? – Et saaksime hallata teie oste Kilekeskuse e-poes aadressil www.kilepood.ee

Mida?

• Teie poolt tellitud toodete kojuvedu või neile kaubamajja järeletulek

• Võime hallata teie makseid ja pakkuda teile erinevaid makseviise, nt arvet või järelmaksu

• Võime hallata reklamatsioone ja tagastusi, kui teil on ostetud toodetega probleeme

Milliseid andmeid kogutakse? –

• Nimi

• Telefoninumber

• Postiaadress

• E-posti aadress 

• IP aadress

• Maksetehingu andmed (tehingu- ja autentimisandmed)

• Tellimisandmed, nt tellimuse number, ostutehing ja tarneandmed

Õiguslik alus: Sõlmitud ostuleping

Säilitamise aeg: Ostutehingu andmeid säilitatakse 3 aastat (tsiviilseadustiku üldosa seadus, TsÜS); 7 aastat (raamatupidamise seadus, RPS) alates ostuhetkest.

Miks? – Et pakkuda teile võimalust kliendikonto loomiseks ja haldamiseks Kilekeskuse e-poes aadressil www.kilepood.ee.

Mida?

• Võimaldamaks teil netipoes sisse logida oma isiklikele lehekülgedele

• Võimaldamaks teil jälgida oma tellimuste ajalugu

• Võimaldamaks teie andmete salvestamist tulevaste ostude jaoks

Milliseid andmeid kogutakse? –

• Nimi

• E-posti aadress

• Tellimuste numbrid ja ajalugu

• Konto seadistused

Õiguslik alus: Õigustatud huvi (huvide kaalumine)

Säilitamise aeg: Registreeritud kliendikontod kustutatakse, kui klient seda soovib

Miks? – Et meie klienditeenindus võiks käsitleda teie poolt esitatud küsimusi

Mida?

• Suhtleme teiega ja vastame teie küsimustele läbi telefoni, veebivestluse, e-posti või sotsiaalmeedia

• Kontrollime isikusamasust

• Käsitleme tagasisidet ja klienditoejuhtumeid, kaasa arvatud tehniline tugi

Milliseid andmeid kogutakse?

• Nimi

• Telefoninumber

• E-posti aadress

• IP-aadress

• Kliendinumber

• Teadete sisu: nt ostukuupäev, ostukoht, vea koht/kaebus

Õiguslik alus: Õigustatud huvi (huvide kaalumine)

Säilitamise aeg: Aktsepteeritud reklamatsioone säilitatakse 6 aastat (seadusjärgne tähtaeg) ja tagasilükatuid 3 aastat.

Juhul kui te esitate järelpärimise, tellimuse või võtate meiega ühendust, kas siis Kilekeskuse e-poe või Kilekeskuse esinduse kaudu, töötleme me teie isikuandmeid. Sõltuvalt lepingust kuuluvad sinna alla teie:

− Perekonnanimi, eesnimed

− Aadress

– Isikukood

− E-posti aadress (jälgimine, vt. allpool)

− Sünniaeg ja -koht

− Telefoni/ faksi number

− Informatsioon teie poolt tellitud toodete/teenuste kohta

− IP aadress*

Me säilitame ja töötleme neid andmeid (välja arvatud IP aadress) Kilekeskuse kliendiandmete haldussüsteemis, mis asuvad Zone.ee serveris, nii lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks kui ka enda reklaamimise eesmärgil. Lepingu sõlmimiseks on vajalik teie tuvastamiseks vähemalt teie perekonnanimi, eesnimi ja aadress; ostmiseks e-poest on sellele lisaks vajalik ka teie elektronpostiaadress tellimuse kinnitamiseks ning kauba kohaletoimetamiseks samuti teie tarneaadress. Ilma nimetatud teabeta ei saa vastavaid lepinguid täita.

* IP aadressi kasutatakse vaid juhul kui see on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitseks (nt. õigusnõuete menetlemiseks ja kriminaalkuritegude uurimiseks), välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid või põhiõiguste ja -vabaduste kaitse kaalub sellise õigustatud huvi üles.

Kilekeskuse tsentraalses kliendiandmebaasis hoitavatele isikuandmetele omavad juurdepääsu kõikide Kilekeskuse töötajad ja e-poe töötajad. 

Te võite olla kindlad, et me säilitame teie andmeid Kilekeskuses kliendiandmete haldussüsteemis ainult teie päringute teostamiseks, lepingute sõlmimiseks (vajalikud krediidihinnangud) ning enda reklaamimise eesmärgil. Töötlemine toimub EL Andmekaitseseaduse ja Isikuandmete kaitse üldmääruse alusel.

Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Teie isikuandmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele:

• Vajadus sõlmida teiega lepinguline suhe ja täita sellest lepingust tulenevaid meiepoolseid kohustusi, näiteks meie tooteid/teenuseid puudutavatele päringutele vastamine, teie poolt esitatud tellimiste täitmine (nt tellitud toodete teie tarneaadressile kohetoimetamine);

• Vajadus täita meile seadusega pandud kohustusi ning vajadus koostada, esitada ja kaitsta õigusnõudeid. Näiteks oleme me kohustatud säilitama raamatupidamise algdokumente 7 aastat (Raamatipidamise seadus § 12);

• Teie nõusolek. Juhul kui oleme teilt küsinud teie andmete kasutamiseks teatud eesmärgil nõusolekut, palun olge teadlik, et te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta;

• Vajadus kaitsta teie või mistahes muu isiku elulisi huve, näiteks esitades õnnetuse korral teie isikuandmed kiirabile.

Maksete teostamine Kilekeskuse e-poes

Teie panga- ja makseandmeid (krediitkaardi andmeid), mida te Kilekeskuse e-poes ostmiseks kasutate, ei koguta, töödelda ega säilitata Kilekeskuse elektroonilistes andmetöötlussüsteemides. Makseid töödeldakse eranditult meile vastava makseteenuse pakkujate elektroonilistes andmetöötlussüsteemides, kus nii tehnilist kui ka juriidilist

vastutust kannab makseteenuse osutaja Krediitkaardi ja kohese ülekande töötlemiseks kasutame me käesoleval ajal alljärgnevaid makseteenuse pakkujaid:

Montonio Finance

Saadetise jälgimine

Samuti jagame me teie elektronposti aadressi postiteenuse pakkujatega teie kaubasaadetise jälgimiseks. Seda kasutatakse selleks, et võimaldada teil oma tellimust jälgida ja et oleksite informeeritud, kus teie tellitud kaubad parasjagu on ja milline on täpne kohaletoimetamise aeg.

Isikuandmete töötlejad

Meie klientide isikuandmeid töötlevad ainult Kilekeskuse töötajad, kellele see on vajalik nende tööülesannete täitmiseks.

Seadusega lubatud ja minimaalses ulatuses töötlevad kliendi isikuandmeid ka Kilekeskuse alltöövõtjad ja partnerid, keda kasutatakse mitmesuguste teenuste ja tööde osutamiseks. Andmetöötluse tehnilise või operatiivse rakendamise tõttu liigub osa andmeid Kilekeskuse alltöövõtjale või partnerile erinevate süsteemsete liidestuste kaudu. Isikuandmete töötlemist esineb järgmistes kategooriates:

  • Teised Kilekeskuse ettevõtted; vastavalt oma rahvusvahelisele iseloomule on meil teie isikuandmeid vaja jagada meie grupi ettevõtetega, seda tehakse ainult „vaja teada“ alusel.
  • Postiteenuste pakkujad, ekspediitorid, saatmisteenuse pakkujad, failide/andmekandjate hävitamise teenuse pakkujad.
  • IT-teenuste pakkujad hoolduse ja tarkvara hoolduse kontekstis.
  • Krediidihinnangu teenuse pakkujad, kogumine ja dialoogiturundus.
  • asutused nagu politsei või maksuamet
  • statistika kogumise partnerid
  • tootesoovituse ja isikupärastamiseg seotud partnerid
  • otsepostituse turunduse sidusettevõtted

Valime meie nimel andmeid töötlevaid partnereid hoolikalt. Need võivad asuda ka väljaspool Eestit, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Ka sellisel juhul tagame, et teie isikuandmed oleksid õigusaktidega sätestatud korras kaitstud.

Kilekeskus on kohustatud andma teavet oma klientide ja teenuse kasutajate kohta, seadusega nõutavas ulatuses, teavet taotlevale ametiasutusele, nt Statistikaamet, andmekaitsevolinik, politsei, hädaabiteenuse asutused ja muudel seadusega või pädeva ametiasutuse otsusega sätestatud alustel.

Andmete säilitamise tähtajad

Me säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see vajalik andmete kogumisel määratud (sh Privaatsusteates välja toodud) eesmärkide täitmiseks või kuni seadus meid selleks kohustab. Alljärgnevalt on toodud mõned näited meie isikuandmete säilitamise põhimõtete kohta. See nimekiri ei ole täielik ning üksikasjalikumat informatsiooni on teil võimalik saada siis, kui saadate meile asjakohase järelpärimise.

3 kuud – potentsiaalsed kliendid, kes on saatnud päringuid, kuid ei ole esitanud tellimust;

12 kuud – pakkumised ilma kliendi tellimuseta;

3 aastat – andmed, mis on vajalikud nõuete esitamiseks või enda kaitsmiseks potentsiaalsete nõuete puhul (üldine aegumistähtaeg lepingulistele nõuetele), nt lepingud ja tellimused;

7 aastat – raamatupidamisdokumendid, nt arved, lepingud.

Säilitamisperiood algab selle kalendriaasta lõpus, mil pakkumine tehti või leping täideti/lõpetati.

Andmesubjektide õigused

Vastuväited reklaamile

Te võite esitada vastuväiteid sellele, et teie andmeid kasutatakse kaubanduslikel eesmärkidel ilma, et tekiks mistahes muid kulusid peale saatekulude põhitariifide alusel. Selleks eesmärgiks on kasutatav järgnev kontakt: info@kilepood.ee.

Nõusoleku tagasivõtmine

Te võite oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta (see ei puuduta tagasiulatuvalt juba toimunud andmetöötlust). Sama kehtib juhul, kui olete esitanud vastuväited isikuandmete edasisele töötlemisele oma kliendikontol Kilekeskuse e-poes.

Vastuväidete esitamise õigus

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele igal ajal, põhjusel, mis tulenevad teie konkreetsest olukorrast ja mida tehakse alljärgnevate sätete alusel:

• Töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või sellise avaliku huvi teostamiseks, mis on tehtud ülesandeks selle eest vastutavale isikule;

• Töötlemine on vajalik Kilekeskuse või kolmanda osapoole õigustatud huvide elluviimiseks (välja arvatud juhul, kui kõnealused huvid on tühistatud andmesubjekti huvide või põhiõiguste ja -vabaduste alusel, mida isikuandmete kaitse nõuab, eriti kui andmesubjektiks on laps).

Sellisel juhul: kui te esitate vastuväite, ei töötle me kauem teie isikuandmeid, kui me just ei suuda esitada kaalukaid põhjuseid töötlemise jätkamiseks, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused või et töötlemine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, rakendamiseks ja kaitsmiseks. Samuti rakendatakse seda profileerimise puhul samade sätete alusel.

Õigus andmetega tutvuda

Teil on igal ajal õigus esitada taotlus, et tutvuda oma isikuandmetega, mis meil teie kohta on. Sellele lisaks on teil õigus saada teavet andmete töötlemise eesmärkide ja säilitamise tingimuste kohta. Te võite oma isikuandmetega tutvuda Kilekeskuses eelpool mainitud kontaktandmeid kasutades. Selleks, et seda informatsiooni saada, peate te end eelnevalt korralikult autentima ja esitama meile vastava taotluse. Me vastame teie päringule 30 päeva jooksul.

Õigus isikuandmeid parandada

Kui te olete oma andmete uuesti üle vaatamisel avastanud ebaõiged andmed või on teie isikuandmed vahepeal muutunud, võite te neid alati muuta lasta, pöördudes Kilekeskuse poole ülaltoodud kontaktandmeid kasutades.

Õigus andmete kustutamisele

Õigus andmete kustutamisele ei ole absoluutne „õigus olla unustatud“. Andmesubjektidel on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist ja takistada nende töötlemist, näiteks siis, kui isikuandmed ei ole enam vajalikud selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid algselt koguti/töödeldi; kui andmesubjekt võtab nõusoleku tagasi ja töötlemiseks ei ole muud õiguslikku alust; kui andmesubjekt esitab vastuväiteid töötlemisele ja pole olemas ülekaalukat õigustatud huvi töötlemise jätkamiseks.

Õigus oma isikuandmete töötlemist piirata.

Teatud juhtudel on teil valikuvõimalus oma isikuandmete töötlemist piirata. Seda õigust saab rakendada ainult alljärgnevatel juhtudel:

• Andmete õigsuse kontrollimiseks, kui te olete nende täpsuse vaidlustanud;

• Ebaseadusliku andmetöötluse fikseerimiseks;

• Kui te olete esitanud vastuväite meie õigustatud huvil põhineva andmetöötluse osas ja soovite kõnealuste andmete töötlemise piiramist seni, kuni on tehtud otsus.

Palun pange tähele, et töötlemise piiramine võib osadel juhtudel tuua kaasa meie teenuste kasutamise ajutise peatamise.

Õigus andmete ülekantavusele

Te võite paluda meil oma andmed kas endale või otse teisele teenusepakkujale masinloetavas vormingus üle kanda, kui nimetatud teine teenusepakkuja on võimeline andmeid sellises vormingus vastu võtma. Palun pange tähele, et õigus andmete ülekantavusele eksisteerib juhul kui:

• kõnealused isikuandmed on teie poolt meile esitatud;

• need on andmed, mida töötleme lepingu täitmiseks või teie nõusoleku alusel ning ainult automatiseeritult.

Juhul kui käesolevat õigust kasutatakse, peame me võtma arvesse ka kolmandate isikute privaatsusõigused.

Õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

Juhul kui te olete arvamusel, et teie isikuandmetega on ümber käidud hoolimatult, vastupidiselt selle Privaatsusteate sisule või Isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatule, võite te meid sellest alati teavitada: info@kilepood.ee, tel. +372 502 1898. 

Teil on alati õigus pöörduda oma isikuandmete ja privaatsuse kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Kontaktid: Kuidas ma oma eelpool loetletud õigusi kasutada saan?

Selleks, et oma õigusi kasutada, võite võtta ühendust kas Kilekeskuse klienditeenindusega: info@kilepood.ee, telefon: +372 502 1898, andmekaitse koordinaatoriga (vt. eespool) või vastutava isikuga (vt. eespool).

Me menetleme teie päringuid tasuta ja õiguslikke nõudeid järgides ning teavitame teid meetmetest, mis oleme kasutusele võtnud.

Küpsiste kasutamine

Meie veebilehe kasutamise hõlbustamiseks kasutame „küpsiseid“. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida teie veebilehitseja säilitab teie arvuti kõvakettal ja mis on kasulikud meie veebilehe kasutamisel. Me kasutame küpsiseid selleks, et saada paremini aru, kuidas meie veebilehte kasutatakse ja võimaldada teile paremat navigatsiooni. Samuti

võimaldavad küpsised meil näha, kas te olete meie veebilehte varem kasutanud või olete uus külastaja. Küpsised, mida meie kasutame, ei säilita teie isikuandmeid. Juhul kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta, palun seadistage oma interneti brauser sellele vastavalt.

Uuendamine ja muutmine

Privaatsusteadet võidakse aeg-ajalt kohandada vastavalt tegelikele asjaoludele ja õiguslikule olukorrale. Palun kontrollige Privaatsusteate värskeimat versiooni www.kilepood.ee/privaatsuspoliitika. Palume teil tutvuda käesoleva privaatsusteatega alati, kui ostate meie tooteid või kasutad meie teenuseid, et olla kindel selles, et teie info Privaatsusteate sisu kohta on ajakohane.

Seisuga: 24.03.2021

Versioon: 1.0